การควบคุมการผลิต เสาเข็มเจาะคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล

Published by Admin on

การคุวบคุมการผลิต เสาเข็มเจาะคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล (INTERNATIONAL STANDARD)

การผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐานระดับสากล MagicPile

          ในโอกาสที่บริษัท มัลติพาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ดำเนินกิจการครบรอบปีที่ 23 ก้าวสู่ปีที่ 24 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ในครั้งนั้น คณะผู้บริหารได้เริ่มต้น เติมเต็มในเรื่องคุณภาพงานเสาเข็มเจาะ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญสำหรับงานรากฐานของการก่อสร้างอาคารบ้านพักทันสมัย อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม และโรงงานต่างๆ ในโครงการของท่าน การตัดสินใจครั้งสำคัญโดยนำบริษัทเข้าสู่ การควบคุมคุณภาพเสาเข็มเจาะตามมาตรฐานสากล ( INTERNATIONAL STANDARD ) เพื่อให้ได้ เสาเข็มเจาะคุณภาพ ซึ่งนับเป็นบริษัทแรกในประเทศไทย  และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยความมุ่งมั่นในเรื่องคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญดังนี้

1) กำหนดนโยบายคุณภาพมาตรฐานของบริษัทโดยภาพรวมตามคำมั่น “ ริเริ่ม สร้างสรรค์ พัฒนางานเสาเข็มเจาะให้มีคุณภาพดีระดับสากลอย่างยั่งยืน และไว้วางใจได้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ”

2) ต้องการยกระดับมาตรฐานธุรกิจ ให้มีการแข่งขันกันในเรื่องการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการทำงาน อย่างแท้จริง โดยมีหลักการ และหลักฐานอ้างอิง รวมถึงมีกระบวนการการผลิตที่ตรงตาม มาตรฐานสากล( INTERNATIONAL STANDARD )การผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐานระดับสากล MagicPile

3) ต้องการสื่อและสร้างความตระหนักว่า งานเสาเข็มเจาะ เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ( แม้ว่ามีการเรียนการสอนในสถานศึกษาอุดมศึกษา แต่ก็ไม่ละเอียดมากนัก การผลิตที่มีคุณภาพต้องอาศัยฝีมือ และทักษะประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจากช่างในภาคสนามล้วน ๆ ) การทำงานให้มีคุณภาพ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องมีองค์ความรู้ มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญงาน อย่างแท้จริงในการทำงาน อาทิ เช่น

          3.1) จำนวนการต่อเครสซิ่งที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการป้องกันชั้นดินอ่อนไม่ให้เคลื่อนตัวเข้ามาในหลุมเจาะการผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐานระดับสากล MagicPile

          3.2) การวิเคราะห์ชั้นดินทรายก้นหลุม ว่าควรหยุดที่กี่เมตร จึงจะได้เสาเข็มที่สามารถรับน้ำหนักได้ปลอดภัยตามแบบ

          3.3) การเลือกใช้ชนิดคอนกรีตให้เหมาะสมกับสภาพดิน แต่ละที่ โดยเฉพาะชุดชั้นดินเหนียวในกรุงเทพ เราเลือกใช้คอนกรีต ชนิดทนซัลเฟตจาก CPAC เป็น “บริษัทแรกในประเทศไทย”

การผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐานระดับสากล MagicPile

          3.4) บริษัทมัลติพาวเวอร์ เลือกใช้คอนกรีตจาก CPAC ซึ่งเป็นผู้ผลิตชั้นนำของประเทศ ที่มีการพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

          3.5) บริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องจากกระบวนการขุดเจาะดินในการผลิตเสาเข็มให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ซึ่งสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม โดยบริษัททดสอบที่มีมาตรฐานสูง และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ล้วนเป็นหลักประกันอย่างดีว่า บริษัทฯเป็นผู้นำในการประกอบการที่ตั้งใจทำงาน แบบมืออาชีพอย่างแท้จริง

การผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐานระดับสากล MagicPile

4) เพื่อให้บริษัทคู่ค้า ลูกค้า และเจ้าของโครงการ มีความเชื่อมั่น และมั่นใจในคุณภาพงานตามมาตรฐานการทำงาน บริษัทฯ มีการจัดฝึกอบรมทบทวนความรู้ในการผลิต และทักษะเสริมในการผลิตให้แก่ช่าง และทีมเทคนิคเชี่ยน ผู้ควบคุมการผลิต อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

5) บริษัทฯมีนโยบายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตเสาเข็มเจาะ โดยรับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและ มีการวัดผลความรู้ และส่งเสริมการศึกษาโดยกำหนดทุนการศึกษา รวมถึงการสนับสนุนการทำงานหลังจบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันจุบัน ตามปรัชญาของบริษัท ” สร้างสรรค์ธุรกิจก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพยั่งยืน บนพื้นฐานคุณธรรม “

          บริษัทฯ ขอให้คำมั่นว่า จะรักษามาตรฐานในการประกอบธุรกิจตามมาตรฐานวิชาชีพตลอดไป และขอขอบพระคุณ ท่านผู้มีอุปการคุณ ที่ให้ความไว้วางใจต่อบริษัทด้วยดีเสมอมา ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท 1 พฤษภาคม 2535 จนถึงปัจจุบัน

หากคุณกำลังมองหาบริษัทรับทำเสาเข็มเจาะติดต่อขอคำปรึกษาได้ ที่นี่ หรือ Line id: skmpe