มูลนิธิรักษ์โยธิน

rakyothin เสาเข็มเจาะ ชนิดทนซัลเฟต แห่งแรกในประเทศไทย เสาเข็ม pile เจาะเสาเข็ม เสาเข็มเจาะเเบบเเห้ง รับทำเสาเข็ม ราคาเสาเข็ม เสาเข็มเจาะไทย ทำเสาเข็ม เสาเข็มมาตรฐานสูง รักษ์โยธิน มูลนิธิรักษ์โยธิน

          มูลนิธิรักษ์โยธิน ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 และจดทะเบียนมูลนิธิเรียบร้อยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552   ริเริ่มการจัดตั้งโดย แกนนำศิษย์เก่าโยธินบูรณะรุ่นที่37 (1618)โดยมีศิษย์เก่ารุ่นต่างและเครือข่ายธุรกิจให้การสนับสนุน

rakyothin เสาเข็มเจาะ ชนิดทนซัลเฟต แห่งแรกในประเทศไทย เสาเข็ม pile เจาะเสาเข็ม เสาเข็มเจาะเเบบเเห้ง รับทำเสาเข็ม ราคาเสาเข็ม เสาเข็มเจาะไทย ทำเสาเข็ม เสาเข็มมาตรฐานสูง รักษ์โยธิน มูลนิธิรักษ์โยธินrakyothin เสาเข็มเจาะ ชนิดทนซัลเฟต แห่งแรกในประเทศไทย เสาเข็ม pile เจาะเสาเข็ม เสาเข็มเจาะเเบบเเห้ง รับทำเสาเข็ม ราคาเสาเข็ม เสาเข็มเจาะไทย ทำเสาเข็ม เสาเข็มมาตรฐานสูง รักษ์โยธิน มูลนิธิรักษ์โยธิน

>>ความหมายเข็มตราสัญลักษณ์<<

วัตถุประสงค์หลัก

           เพื่อเป็นต้นแบบการสร้างสรรค์ บำเพ็ญตนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมในสังคมทุกระดับ

การดำเนินการ

          มุ่งสนับสนุน ส่งเสริม อนุเคราะห์ สังคมสงเคราะห์ เพื่อการพัฒนา วิจัย ทดลอง กิจกรรมการศึกษา กีฬา ศาสนา วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข บรรเทาสาธารณภัย และการบำบัดรักษา ค้นคว้า ป้องกันผู้ป่วยจากยาเสพติด เอดส์ โดยเริ่มกิจกรรมที่ โรงเรียนโยธินบูรณะ เป็นโครงการนำร่องก่อน ต่อเมื่อมูลนิธิเจริญเติบโตแข็งแรงขึ้นจะขยายกิจกรรมต่อไปในสังคมภาคส่วนอื่นๆ

รายนามกรรมการบริหารมูลนิธิรักษ์โยธิน

1. รศ.ดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ ประธานกรรมการ

2. นายพงษ์เทพ หวังขจรเกียรติ รองประธานกรรมการและเหรัญญิก

3. นายสมคิด เครือองอาจนุกูล รองประธานกรรมการและเลขาธิการ

4. นายประเสริฐ ตันติวัชรประกาย รองประธาน

5. พล.ต. ปรีชา เทียมฉัตร์ ประชาสัมพันธ์

6. พล.ต.กรณ์พงศ์ ศุขะ  กรรมการ

7. นายพรชัย ไกรทอง กรรมการ

8. นายตระการ เจียประเสริฐ กรรมการ

9. พ.ต.ท.อภิวุฒิ สงวนสุข กรรมการ

10. นายสมบูรณ์ ตะพานวงศ์ กรรมการ

11. นายสมโภชน์ กริบกระโทก กรรมการ

12. นายสุกิจ หาญดำรงกุล กรรมการ

13. นายยอดรัก ธรรมสโรช กรรมการ

14. นางสาวณัทภัสสร สนั่นไหว กรรมการ

การติดต่อบริจาคสนับสนุน หรือขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิ

โทร 0-2962-6066

แฟกซ์ 0-2962-6068 

Email: multi_magic@hotmail.com

            pongthep112000@yahoo.com

บัญชีรับบริจาค

ชื่อบัญชี เลขที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร
มูลนิธิรักษ์โยธิน 071-2-01909-4 ธนชาต สาขาเตาปูน

ที่ตั้งสำนักงานมูลนิธิ

108/108 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 20 หมู่ 5 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กิจกรรมมูลนิธิ

1. ร่วมคิดร่วมปรึกษาวางแผนงานเพื่อส่งเสริมการทำความดีทุกรูปแบบ

2. มอบรางวัลสัตตบุษย์ “ทำดีมีคนเห็น”

3. เยียมครูอาวุโสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

4. สงเคราะห์ครูผู้ได้รับอุบัติภัย

5. สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา กีฬา แก่เด็กนักเรียน

6. สร้างรูปเหมือนพระเกจิอาจารย์หลวงปู่ทวด เพื่อเป็นพุทธบูชา

7. กิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ

กองทุนอาหารกลางวัน

 ทะเบียนเลขที่ นบ.167