ความหมายเข็มตราสัญลักษณ์มูลนิธิ รักษ์โยธิน

เข็มตราสัญลักษณ์มูลนิธิรักษ์โยธิน  

rakyothin เสาเข็มเจาะ ชนิดทนซัลเฟต แห่งแรกในประเทศไทย เสาเข็ม pile เจาะเสาเข็ม เสาเข็มเจาะเเบบเเห้ง รับทำเสาเข็ม ราคาเสาเข็ม เสาเข็มเจาะไทย ทำเสาเข็ม เสาเข็มมาตรฐานสูง รักษ์โยธิน มูลนิธิรักษ์โยธิน

ลักษณะ

1. เป็นเข็มกลัดประดับเสื้อ รูปวงรี ขนาดกว้าง 3 ซม. สูง 4 ซม. ทำด้วยโลหะ
 2. พื้นเข็มกลัดเป็นสีงาช้าง วงรีเป็นสีทอง 2 วงคู่
 3. มีเพชรประดับโดยรอบระหว่างวงรีคู่จำนวน 52 เม็ด
 4. ตราสัญลักษณ์มูลนิธิ เป็นรูปดอกบัวตูม กลีบดอกซ้อน 2 ชั้น ดอกบัวเป็นสีเขียวปีกแมลงทับ กลีบดอกบัวเป็นเส้นสีทองวางอยู่ตรงกลางวงรี
 5. ชื่อมูลนิธิ ” รักษ์โยธิน ” วางอยู่ใต้ดอกบัว คำว่า”รักษ์” เป็นสีชมพู คำว่า ” โยธิน ” เป็นสีน้ำเงิน

ความหมายขององค์ประกอบ

 1. วงรี หมายถึง พลังแห่งความเชื่อมั่น เชื่อถือ และ ความมุ่งมั่น ตั้งใจ อย่างเอนกอนันต์
 2. พื้นเข็มกลัดใช้สีงาช้าง สื่อความถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ มีคุณค่าเสมือนงาช้าง
 3. เพชร 52 เม็ด เพชร คือ อัญมณีที่มีคุณค่าสูงสุด เปรียบประดุจกับการเป็นต้นแบบการสร้างสรรค์ บำเพ็ญตน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ในสังคมอันเป็นวัตถุประสงค์
     หลักของการก่อตั้งมูลนิธิฯ จำนวน 52  สื่อความถึงปี พ.ศ. 2552 ที่ได้ริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิฯ
 4. ดอกบัวตูมสีเขียวปีกแมลงทับ กลีบดอกซ้อน 2 ชั้น เป็นเส้นสีทอง ดอกบัว สื่อความถึง

 สัญลักษณ์แห่งความดีงาม ทางศาสนา สีเขียวปีกแมลงทับ สื่อความถึง ความสงบ สดชื่น

 ร่มเย็น ประกายของสีเขียว สื่อความถึง ความทันสมัย เส้นกลีบดอกสีทอง สื่อความถึง

 ความสุข ความสำเร็จ ความรุ่งโรจน์ รวมหมายถึง องค์กรแห่งความดีงาม ความสุข สงบ 

สดชื่น และความสำเร็จ

5. คำว่า ” รักษ์ ” ใช้สีชมพู สื่อถึง ความร่าเริง แจ่มใส ความเสียสละ
     คำว่า ” โยธิน ” ใช้สีน้ำเงิน สื่อถึง คุณธรรม ศักดิ์ศรี เกียรติยศ รวมหมายถึง องค์กรแห่งการเสียสละ การมีคุณธรรม ศักดิ์ศรี เกียรติยศ

ความหมายโดยภาพรวม

 มูลนิธิรักษ์โยธิน ก่อตั้งขึ้นโดยปณิธานอันมุ่งมั่นว่า ” ต้องการเป็นต้นแบบการสร้างสรรค์

บำเพ็ญตนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมในสังคม ” มุ่งเน้นสนับสนุน การทำดีทุกรูปแบบ

 ต้องการสนับสนุน อนุเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาที่ดี ด้านการศึกษา

 การกีฬา ศาสนา สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ และช่วยเหลือ กิจกรรมสาธารณกุศล