โครงการพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของการก่อตั้งมูลนิธิ รักษ์โยธิน

กองทุนอาหารกลางวัน

ทุนละ 2,000.- บาท ต่อเนื่อง 5 ปี มอบทุนครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม 2557 ตามรายละเอียดโครงการดังนี้

ความเป็นมาโครงการ ” กองทุนอาหารกลางวัน รักษ์โยธิน 2557 – 2561″

เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของการก่อตั้งมูลนิธิรักษ์โยธิน (ก่อตั้ง18 สิงหาคม 2552)โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการทำความดีทุกรูปแบบในสังคม ซึ่งมูลนิธิฯได้มีกิจกรรมมาระยะหนึ่งแล้ว พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลสัตตบุษย์  “ทำดี มีคนเห็น” เพื่อเป็นเกียรติและให้กำลังใจแก่ผู้ทำความดีในสังคม โดยสม่ำเสมอ คณะกรรมการมนธ.เห็นสมควรจัดกิจกรรมการกุศลถาวรต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี ให้กับเด็กนักเรียนรุ่นน้องของโรงเรียนโยธินบูรณะ โดยจัดตั้ง กองทุนอาหารกลางวัน เพื่ออนุเคราะห์เด็กนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย ให้ได้รับทุนเป็นค่าอาหารกลางวัน เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยอันดี และมีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน

วัตถุประสงค์

1.เป็นตัวอย่าง การทำความดี ในสังคมระดับโรงเรียน
2.เพื่อตอบแทนและช่วยเหลือสังคม โรงเรียนโยธินบูรณะ
3.ให้การอนุเคราะห์แก่ เด็กนักเรียนที่มีความประพฤติเรียยบร้อยและผู้ปกครองขาดแคลนทุนทรัพย์
4.เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้เห็นถึงคุณค่าของการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
5.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปัจจุบันได้มีกำลังใจ และเตรียมตัวเป็นลูกโยธินคนดี ในสังคมต่อไป

การดำเนินการ

1.ระดมทุนทรัพย์โดยรับบริจาคจาก
ผู้มีเกียรติ และผู้มีจิตศรัทธา ระหว่างวันที่
18 กันยายน- 18 พฤศจิกายน 2557 รวม 60 วัน
2.มอบเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ ปีละอย่างน้อย 25 ทุนๆ ละ 2,000.-บาท เป็นเวลาต่อเนื่อง 5 ปี โดยรวมประมาณ 125 ทุน
ตั้งแต่ปีพ.ศ.2557,2558,2559,2560 และ 2561
3.ประสานครูอาวุโส 1-3 ท่าน ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการ
4.ประสานโรงเรียนโยธินบูรณะ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อยและผู้ปกครองขาดแคลนทุนทรัพย์ รับมอบทุนในโอกาสสำคัญของโรงเรียนเป็นประจำทุกปี เช่น วันกีฬา วันพ่อ วันแม่แห่งชาติ วันสำคัญทางศาสนา เป็นต้น โดยรับมอบจากประธานมูลนิธิ รศ.ดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ ครั้งแรกมอบภายในเดือนธันวาคม ศกนี้

ระยะเวลาโครงการ
มอบทุนอาหารกลางวัน ระหว่าง วันที่ 18 สิงหาคม 2557 – 18  สิงหาคม  2561

วิธีดำเนินการ

1.ขอรับการสนับสนุนโครงการจากกลุ่มเพื่อน ๆ ที่มีศักยภาพ
2.ขอรับบริจาคจากกลุ่มเครือข่ายรักษ์โยธิน , โยธินบูรณะต่างๆ
3.ขอรับบริจาคจากท่านผู้มีเกียรติ และผู้มีจิตศรัทธาโดยทั่วไป

การบริจาคสนับสนุนโครงการ

1.บริจาคโดยตรงที่ มนธ.รักษ์โยธิน
สนง.เลขที่108/108 ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 20 ม.5    ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-962-6066

2.โอนเงินสนับสนุนผ่าน ธนาคาร ธนชาต สาขาเตาปูน
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิรักษ์โยธิน”  เลขที่ 071-2-01909-4
โดยแฟ๊กซ์ใบโอนเงินไปที่
โทรสาร 02-951-8719 หรือ
02-913-0528

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการมูลนิธิรักษ์โยธิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คณะกรรมการประสานงานกองทุนอาหารกลางวัน รักษ์โยธิน

พลตรี ปรีชา เทียมฉัตร์                            081-269-1775
น.พ.ปราโมทย์ อัมพรสิทธิกูล                 081-694-1491
พลตรี กรณ์พงษ์ ศุขะ                              081-649-8014
คุณประเสริฐ ตันติวัชรประกาย                081-839-2417
คุณยงยุทธ ภู่วชิรานนท์                           085-213-1110

คุณพรชัย ไกรทอง                                   081-815-9880
คุณสมโภชน์ กริบกระโทก                       081-647-4063
คุณสมบูรณ์ ตะพานวงศ์                           081-987-8611
คุณตระการ เจียประเสริฐ                         081-285-9808
พ.ต.ท.อภิวุฒิ สงวนสุข                            081-835-6684
พ.ต.วสันต์ บุญธรรมส่ง                            081-430-1398
คุณสุกิจ หาญดำรงกุล                             081-851-8955
คุณธนบัติ อึ้งสุวรรณพานิช                     081-810-9460
คุณชัยพล สินเจือ                                   086-030-9221
คุณยอดรัก ธรรมสโรช                           081-422-2671
คุณธีรวัฒน์ ลอประเสริฐ                         088-982-5197
คุณศรีชาย เอี่ยมจั่น                               081-497-2225
คุณพงษ์เทพ หวังขจรเกียรติ                081-914-7903
คุณสมคิด เครือองอาจนุกูล                  084-876-5899